Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Opdrachtnemer: De besloten vennootschap ABrunCh B.V., gevestigd te Papenhoven, tevens handelende onder de namen Ger Theelen Consult en Theelen Consult, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Zuid-Limburg onder nummer 1408 4907, vertegenwoordigd door haar directeur de heer G.H.J.M. Theelen; een aanbod van opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een opdracht;
Offerte: de overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbonden heeft werkzaamheden te verrichten;
Opdracht: De opdracht omvat al hetgeen    tussen    opdrachtnemer    en    de    opdrachtgever    is overeengekomen alsmede al hetgeen dat uit de aard en de omvang van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden voortvloeit;
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie opdrachtnemer in het kader van een opdracht werkzaamheden verricht.

 

Artikel 2 Algemeen

1.    Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het uitvoeren van een opdracht en van alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.
2.    Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voorzover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes

Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na verloop van een periode van zes weken, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald;

Artikel 4 Totstandkoming opdracht

1.    Een opdracht komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard, of de opdrachtnemer de mondelinge aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
2.    Een opdracht wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de opdrachtgever indien opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden, de opdrachtgever weet of redelijkerwijs had moeten weten dat opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden en de opdrachtgever niet terstond na het moment dat zij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat opdrachtnemer met haar werkzaamheden was aangevangen, hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 5 Wijziging opdracht

1.    Wijzigingen of aanvullingen betrekking hebbende op een reeds tot stand gekomen opdracht kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
2.    Opdrachtnemer zal in geval van wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van reeds tot stand gekomen opdrachten, opgave doen van eventuele meer- of minderkosten en indicatief aangeven wat voor invloed deze wijzigingen of aanvullingen hebben op de reeds overeengekomen looptijd of opleverdatum.

Artikel 6 Algemene verplichtingen opdrachtnemer

1.    Opdrachtnemer zal zich inspannen opdrachten naar beste inzicht en vermogen, vanuit een professionele en onafhankelijke instelling en overeenkomstig eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2.    Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de opdracht.
3.    Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten aangaande de belangen van de opdrachtgever en zich onthouden van handelingen die het vertrouwen en/of aanzien van de opdrachtgever kunnen schaden.

Artikel 7 Algemene verplichtingen opdrachtgever

1.    Opdrachtgever zorgt dat informatie en gegevens in welke vorm dan ook, die opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, tijdig en volledig aan haar ter beschikking wordt gesteld. Opdrachtnemer is niet gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de informatie en gegevens die zij nodig heeft niet tijdig en volledig aan haar ter beschikking zijn gesteld, alsdan zijn eventuele extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
2.    Opdrachtgever zorgt dat alle door hem verstrekte informatie en gegevens voldoen aan eisen van juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
3.    Opdrachtgever zal opdrachtnemer onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 8 Opdracht

1.    Opdrachtnemer is gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen of diensten te geven, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan wel uit de aard en de omvang van de opdracht voortvloeit.
2.    Opdrachtnemer is vrij om, in overleg met de opdrachtgever, de adviseur(s) aan te wijzen of te vervangen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
3.    Voorzover in de opdracht een looptijd of een opleverdatum is overeengekomen is deze indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om op of voor een overeengekomen looptijd of opleverdatum de opdracht af te ronden. Voltooiing van de opdracht na de overeengekomen looptijd of opleverdatum levert ten opzichte van de opdrachtgever geen toerekenbare tekortkoming op, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Artikel 9 Geheimhouding

1.    Opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn ten aanzien van alle ter beschikking gestelde of ter ore gekomen gegevens en informatie in het kader van de opdracht jegens derden verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking of uitdrukkelijke toestemming van één der partijen.
2.    Opdrachtgever onthoudt zich van openbaarmaking van gegevens of informatie, in bijzonder wat betreft werkmethoden, offertes of prijsopgaven, behoudens eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking. Ingeval van wettelijke plicht tot bekendmaking, zal Opdrachtgever zich beperken tot een minimum en niet meer bekendmaken dan hetgeen bij wettelijk voorschrift vereist is.

Artikel 10 Honorering

1.    Honorering van de werkzaamheden verricht in het kader van een opdracht geschiedt op basis van prijzen die in de offerte zijn vermeld of anderszins schriftelijk dan wel mondeling zijn overeengekomen.
2.    Alle door opdrachtnemer gehanteerde of overeengekomen prijzen zijn exclusief verschuldigde BTW.
3.    Opdrachtnemer heeft het recht om uitdrukkelijk overeengekomen prijzen ten aanzien van opdrachten, met een overeengekomen of feitelijke looptijd van meer dan zes maanden, tussentijds aan te passen aan de prijsindexcijfers of te wijzigen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is.
4.    Ingeval ten aanzien van een opdracht een vaste prijs is overeengekomen en door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht die vallen buiten hetgeen uitdrukkelijk terzake de opdracht is overeengekomen, dan beschouwt opdrachtnemer dit als meerwerk. Dit meerwerk zal op basis van een aanvullende offerte in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 11 Betaling en facturering

1.    Facturering geschiedt maandelijks achteraf, gebaseerd op werkelijk gemaakte uren en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.    Betaling geschiedt in euro’s door storting of overmaking op de Rabo bankrekening van opdrachtnemer nummer 11 72 28 729, binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.
3.    Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is over het openstaande factuurbedrag, rente verschuldigd ter grootte van 2% boven de wettelijke rente.

Artikel 12 Uitstel

1.    Bij uitstel van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden of een gedeelte daarvan, op verzoek of door toedoen van de opdrachtgever, ongeacht de redenen, dient de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten en uren te vergoeden, vermeerderd met eventueel extra gemaakte kosten, daaronder begrepen kosten die voortvloeien uit terzake van de opdracht door opdrachtnemer met derden aangegane overeenkomsten.
2.    Bij voortzetting van de uitgestelde werkzaamheden, zijn de extra kosten verbonden aan de voortzetting voor risico en rekening van opdrachtgever. Alvorens werkzaamheden te hervatten, treden opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg om te bezien of de voorwaarden waaronder de opdracht is aangegaan dienen te worden gewijzigd of aangevuld.
3.    Partijen zijn verplicht met in elkaar in overleg te treden met het oog op een eventuele beëindiging van de opdracht, indien het uitstel ten aanzien van een bepaalde opdracht langer dan 6 maanden heeft geduurd.

Artikel 13 Opzegging

1.    Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien zij daartoe aanleiding ziet, alsdan is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de tot het moment van opzegging werkelijk gemaakte uren en kosten, alsmede eventuele extra kosten of schade die voortvloeien uit de opzegging.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1.    Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.
2.    Opdrachtnemer is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, in ernstige mate tekort komt in de nakoming van de overeenkomst.
3.    Ingeval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst terstond te ontbinden. Alsdan zullen ook alle vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Overmacht

1.    Ingeval opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd.
2.    Onder overmacht wordt onder andere verstaan: staking, uitsluiting, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen, hetzij bij opdrachtnemer, hetzij bij haar leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten, accijnzen en belastingen, vertraging of uitblijven van levering van leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens verstaan het niet, of gedeeltelijk niet, kunnen inzetten van betrokken uitvoerende personen, onder andere als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, beëindiging dienstverband, beëindiging freelance vereenkomst, beëindiging overeenkomst van opdracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1.    Opdrachtnemer is, met uitzondering van opzet of grove schuld van haar bedrijfsleiding of werknemers, niet verder aansprakelijk dan hetgeen in dit artikel is bepaald.
2.    Opdrachtnemer is in het geheel niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3.    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten aanzien van directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal 50% van de overeengekomen honorering ten aanzien van de opdracht waarop de ontstane schade betrekking heeft.
4.    Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt na verloop van een jaar, te rekenen vanaf het moment dat de schade ontstaan is, dan wel indien dit moment niet is vast te stellen, na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtnemer de opdracht voltooide of om welke andere reden dan ook beëindigde.
5.    De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan aan opdrachtnemer te melden. Schade die de opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn heeft gemeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien opdrachtgever aantoont dat de schade redelijkerwijs en buiten zijn toedoen niet eerder gemeld kon worden.
6.    De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid in welke vorm dan ook van derden jegens opdrachtnemer

Artikel 17 Intellectueel eigendom

1.    Alle rechten van intellectueel eigendom die betrekking hebben op geleverde diensten of producten van opdrachtnemer daaronder begrepen adviezen, plannen, rapporten, verordeningen, werkwijzen (model-)contracten, systemen en programma’s komen toe aan opdrachtnemer. De uitvoering van een opdracht strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectueel eigendom.
2.    De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van in het kader van de opdracht verstrekte stukken of gegevens en informatie neergelegd in welke vorm dan ook.
3.    Behoudens uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer, is het de opdrachtgever niet toegestaan intellectueel eigendom te gebruiken, openbaren of exploiteren, of te verveelvoudigen door vastlegging op gegevensdragers, al dan niet door inschakeling van derden, dan wel andere aanspraken van derden jegens opdrachtnemer op het gebied van intellectueel eigendom te vestigen.

Artikel 18 Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, of voor vernietiging in aanmerking komen of anderszins onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.    Alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
2.    Alle geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever betrekking hebbende op offertes, opdrachten en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin het hoofdkantoor van opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van alle voorlopige voorzieningen.

Artikel 20 Slotbepalingen

1.    Deze algemene voorwaarden, voorzover relevant, blijven de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever beheersen, zelfs nadat de opdracht en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, door ontbinding, opzegging, voltooiing of welke andere reden dan ook beëindigd is.
2.    Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden na verloop van 30 dagen na schriftelijk bekendmaking aan de opdrachtgever, dit geldt mede ten aanzien van reeds bestaande of, voorzover relevant, afgeronde of beëindigde opdrachten.


Papenhoven, 01 juni 2005
ABrunCh B.V. en Ger Theelen Consult
G.H.J.M. Theelen, directeur.

- banner1
Close Me!
28-7-2010

Nieuwe Huisstijl

Nieuwe huistijl en een nieuw logo voor Theelen Consult.

  • 28-7-2010

    Nieuwe Huisstijl

    Nieuwe huistijl en een nieuw logo voor Theelen Consult.

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
onthouden     

[Wachtwoord vergeten?]